Thursday, December 29, 2016

भो मन: विचित्रं ते स्वभाव:

यदा व्यस्थ: सन् चिन्तयामि .. तदा मनसि अनियन्त्रिता: चिन्ता: भवन्ति |   यदा किञ्चित् लिखामि इति विरामेण चिन्तयामि .. तदा मनसि शून्यता भाव: !!  भो मन: विचित्रं ते स्वभाव: !

जानन् अपि काल-हरण दुष्परिणामान् ... तेषु एव प्रेरयति मन: |
क्लिष्टः एव मनो-नियन्त्रणम्  |

वदतु संस्कृतं |

No comments:

Post a Comment